Lelkipásztor:

Chiciudean Miklós


Telefon:

06-30-6019-253


E-mail:

chmiklos1@yahoo.com


Vasárnapi istentiszteleteink Budapesten


Délelőtt:10:00


Délután:17:30


Címünk:

Budapest, Szigony utca 8.Vidéki összejöveteleink


Debrecen
Hunyadi János utca 14.


Bibliaóra


Csütörtökön 18:00


Vasárnapi istentiszteletek


Délelőtt:10:00


Délután:17:00Hottó
Kossuth Lajos utca 14.


Bibliaóra minden második kedden*
18:30-tól


* Részletes információ a lelkipásztortól kérhető.

A Hit Alapja


  A Reformált Baptista Gyülekezet hitfelfogásának alapja az 1689-es Baptista Hitvallás(A hitvallás teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el: 1689-es Baptista Hitvallás). Akik a gyülekezet tagságához akarnak tartozni, hitvallásunk következő összefoglalásával kell egyetérteniük.


  1. A Szentírás teljes ihletettsége; annak tekintélye és elégséges mivolta, mint ami nemcsak tartalmazza Isten szavát, hanem teljes mértékben azt képezi. A Szentírás megbízhatósága önmagáról tanúskodik, mint Isten egyetlen, teljes és csalhatatlan Igéje. Az Újszövetség tanúskodik az Ószövetség megbízhatóságáról és isteni jellegéről. Továbbá az Igébe vetett tisztelettudó hit szükségessége, a Szentlélek tanítása, amely elengedhetetlen a Szentírás helyes megértéséhez.


  2. Az Istenség egysége és isteni egyenlőség az Atya, Fiú és Szentlélek örök személye között. Isten egyeduralma [szuverenitása] a teremtésben, gondviselésben és megváltásban.


  3. A mi Urunk Jézus Krisztus valóságos és igaz istensége; szűztől való születése; valóságos és tökéletes emberiességével; tanításának tekintélye és minden kijelentésének csalhatatlansága; helyettes kereszthalála és mennybemenetele; jelenlegi papi közbenjárása népéért; személyes visszajövetele dicsőségben.


  4. A bűnös megigazulása egyedül hit által, kizárólag a mi Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus engesztelő érdemei alapján.


  5. Az emberi természet teljes gonoszsága az eredeti tökéletes állapotból, amelyben teremtetett, történő kiesése a bűnbeesés következtében; ezen bukás révén az egész emberiség kárhozatás állapotban leledzik, elkünölve a szent Istentől, amelyből csupán az újjászületés és megváltás isteni munkája által szabadulhat.


  6. Isten szuverén kegyelme, ami alatt ingyen és megnemérdemelt kegyét értjük; és egyedül az Ő határozata által rendeltettek [predesztináltattak] a választottak üdvösségre.


  7. Az újjászületés, a megtérés, megszentelődés és hit nem az ember szabad akaratának és erejének cselekedete, hanem Isten hatalmas, hatékony és ellenállhatatlan kegyelmének tette, a Szentlélek által.


  8. Akiket az Atya kiválasztott, a Fiú megváltott és a Szentlélek megszentelt, biztosan és mindvégig állhatatosak maradnak, úgy, hogy egy sem vész el közülük, hanem örök életre mennek.


  9. A test feltámadása; a világ megítélése a mi Urunk Jézus Krisztus által, amely egyrészt a megváltottak örök boldogságát, másrészt a Krisztust, mint Megváltót végül elutasítók örök büntetését hozza magával.


  10. A hívők megkeresztelése alámerítés által, mint isteni létesítményt, szeretetteljes engedelmességként és bizonyságtevésként, de nem, mint újjászülő kegyelmet közvetítőként. Az úrvacsora kiszolgálása, mint a mi Urunk halálára történő megemlékezés, de nem mint bűnért hozott engesztelő áldozat vagy mint ami a kenyér és bor átlényegülését maga után vonja.


  11. Krisztus kizárólagos fennhatósága [tekintélye] és előjoga a Szentlélek által, aki a Szentíráson keresztül beszél, az Egyház kormányzására.