Rólunk

Gyülekezetünk független baptista közösség, amely az 1689-es Baptista Hitvallásban összefoglalt bibliai tanításokra épül. Hitvallásunk és gyülekezeti nevünk közösségünk identitásának három összetevőjére utal. A protestáns reformáció teológiai és lelkiségi alapjaira épülő gyülekezetként először is valljuk a Biblia kizárólagos tekintélyét (Sola Scriptura) a hit és életvitel dolgában. Ilyen értelemben reformált közösség vagyunk. Másodszor, evangéliumi gyülekezetként valljuk és hirdetjük a krisztusi jó hírt, hogy Isten ingyen kegyelemből (Sola Gratia) megbocsátja azok bűneit, akik bűnbánó hittel (Sola Fide) Jézus Krisztushoz fordulnak, aki kereszthalálával helyettük bűnhődött (Solus Christus). Egyben baptista gyülekezet vagyunk, mert – a Biblia szerint – Krisztus egyháza, és ennélfogva a helyi gyülekezetek tagjai üdvösségben részesült, újjászületett keresztyének közössége, akik Isten dicsőségére élnek (Soli Deo Gloria). Ezért gyülekezetünk tagjai olyan személyek, akik bizonyságot tesznek személyes megtérésükről és bemerítkeznek.

Hitvallásunk

az 1689-es Baptista Hitvallás borítója

Hitvallásunk az 1689-es Baptista Hitvallás, amelyet a kegyelem tanait valló és hirdető angliai baptisták fogalmaztak meg. Az összeállításánál alapul vett Westminsteri Hitvallással együtt a puritán korszak letisztult reformátori teológiai örökségét tükrözi. Charles Spurgeon következőképpen nyilatkozott róla:

Ez az ősi dokumentum a legkiválóbb összefoglalója az általunk hitt dolgoknak. A háromegy Isten gondviselő keze megőrzött, hogy hűségesek maradjunk dicsőséges evangéliumunk nagyszerű tételei iránt. Ezért még határozottabban érezzük, hogy örökre ragaszkodni fogunk hozzájuk. Ne szégyelljétek hiteteket; jusson eszetekbe, hogy ez a mártírok, a hitvallók, a reformátorok és a szentek ősi evangéliuma! Mindenek felett, ez Isten igazsága és a pokol kapui sem vehetnek erőt rajta. Hadd legyen életetek a hit ékessége, példamutatásotok pedig hitvallásotok ajánlója! Mindenek felett, éljetek Krisztus Jézusban és járjatok Benne, semmilyen tanításnak se adjatok hitelt csupán annak, amelyet kifejezetten Ő hagyott jóvá és amely a Szentlélek tulajdona! Ragaszkodjatok erősen Isten Igéjéhez, amely fel van térképezve itt számotokra!

Kattintson ide, hogy megtekintse Az 1689-es Baptista Hitvallást!

Gyülekezetünk elvei

Keresztyén hivatását gyülekezetünk a következő hét főbb gyakorlati elv mentén gyakorolja, amelyeket már olyan lelki elődök is magukénak vallottak, mint Kornya Mihály (a magyar baptista misszió egyik úttörője) vagy Charles Haddon Spurgeon (a baptista prédikátorok fejedelme).

 1. 1

  A kegyelem tanainak hirdetése

  Hirdetjük és tanítjuk a kegyelem tanait (a „kálvinizmus öt pontja”-ként is szokták emlegetni), mint a krisztusi evangélium alapigazságait. Ezek az emberiség bűnösségét és erkölcsi romlottságát, Isten feltételnélküli kiválasztását az üdvösségre, Krisztus a benne hívőkért vállalt megváltói munkáját, a Szentlélek hatékony elhívását az üdvösségre és a megmentett egyének hitben történő állhatatosságát hangsúlyozzák.

 2. 2

  Az evangélium ingyenes felkínálása

  Gyakoroljuk az üdvösség mindenki számára történő hirdetését, amit másképpen az evangélium ingyenes felkínálásának neveznek. Minden vasárnap egy istentiszteletet a megtérésre ösztönző evangélizáló prédikálásnak szánunk, imádkozva, hogy Isten használja ezt fel drága lelkek megmentésére. Az evangélizálás egyik legfőbb tevékenységünk, melynek során a gyermekekre és a fiatalokra is tekintettel vagyunk.

 3. 3

  Hagyományos istentisztelet

  Hisszük, hogy a hagyományos istentisztelet felel meg a Biblia világos tanításának. Isten imádása megfontolt, őszinte és tiszteletteljes kell legyen, hogy az Ő dicsőségére váljon és felemelően hasson értelmünkre, mialatt dicséretet éneklünk, hálát adunk, bűnbánatot tartunk, odaszánjuk magunkat, közbenjárunk másokért és Isten Igéjét hallgatjuk. Az istentiszteleteken közös énekléssel dicsérjük a Szentháromság Istent. Valljuk, hogy szentségéhez olyan éneklés illik, amely kellőképpen kifejezi a tiszteletet és az értelmes dicsőítést, aminek kifejezésére a hagyományos himnuszok és gyülekezeti énekek alkalmasak, nem pedig a könnyűzene világából táplálkozó modern dicsőítés. Az istentisztelet nem azért van, hogy szórakoztasson és az érzelmeket mesterségesen táplálja, mintha Isten háza koncert- vagy táncterem lenne. Célja az, hogy a mindenható Isten méltányolására indítson.

 4. 4

  Munkálkodó gyülekezet

  Igyekszünk gyakorlatba ültetni a munkálkodó gyülekezet fogalmát. Ez azt jelenti, hogy minden igaz hívő szolgálja az Urat, ha lehetősége van rá, együtt a gyülekezet többi tagjával, különféle tevékenységekben, az Úr dicsőségére. Ha egy gyülekezet hangsúlyt fektet erre, nagy erővel lesz képes az evangélizálást, a vasárnapi iskolát és egyéb szolgálatokat végezni. A keresztyének nem „vasárnapi közönség”, hanem az Úrnak elkötelezett, odaszánt munkások csapata.

 5. 5

  Biblikus elkülönülés

  Hisszük, hogy az Úr népének tartózkodnia és óvakodnia kell az elvilágiasodástól és a tévtanítástól. Erről szól a biblikus elkülönülés tana. A tévtanítás tagadja a Biblia szó szerinti ihletettségét és tévedhetetlenségét, elégséges voltát a hit és életvitel dolgaiban, valamint a hit egyéb alapvető tanításait is. Az igaz gyülekezetek meg kell védjék az Igazságot bármibe kerüljön is az, és sohasem adhatják fel az üdvösség egyetlen útjáról szóló bibliai hitelvet.

 6. 6

  Az imaóra

  Hiszünk a közös imádság rendkívüli fontosságában. Ezért az imaórát külön hétköznapi összejövetelként tartjuk meg. Istennek az imára válaszként adott áldása nélkül minden bizonyságtevésünk hiábavaló. A közösségi ima mindenek felett való.

 7. 7

  Szélesebb körű szolgálatok

  Azt tartjuk, hogy a helyi gyülekezeteknek Isten rendelte el azt, hogy sok egyéb lelki feladatot is ellássanak. Ezért, ha az Úr vezeti és megsegíti őket, „szélesebb körű” szolgálatokat végezhetnek, mint például gyülekezetplántálás, külmisszió, lelkimunkások képzése vagy keresztyén irodalom kiadása.

Ez a lista természetesen nem fedi le a gyülekezet összes feladatát, viszont képet fest arról a lelki örökségről és hagyományról, amelyhez gyülekezetünk kötődik.

menü gomb