Lelkipásztor:

Chiciudean Miklós


Telefon:

06-30-6019-253


E-mail:

chmiklos1@yahoo.com


Vasárnapi istentiszteleteink Budapesten


Délelőtt:10:00


Délután:17:30


Címünk:

Budapest, Szigony utca 8.Vidéki összejöveteleink


Debrecen
Hunyadi János utca 14.


Bibliaóra


Csütörtökön 18:00


Vasárnapi istentiszteletek


Délelőtt:10:00


Délután:17:00Hottó
Kossuth Lajos utca 14.


Bibliaóra minden második kedden*
18:30-tól


* Részletes információ a lelkipásztortól kérhető.


Személyes közösség Jézus Krisztussal


„Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.” –1Korinthus 1,9Bevezetés


  Krisztust ismerni szükséges nemcsak elméletben, a tanításokból, hanem tapasztalatból is. Pl. egy lelkipásztor bemegy egy keresztyén könyvesboltba, amelyikben árulták az ő könyvét is. Megkérdezi az eladót, ha ismeri-e a szerzőt? „Igen”, jött a válasz. A lelkipásztor így folytatta: „nem gondolom, hogy ismeri.” Az eladó erősködött, márpedig ő ismeri a szerzőt és elkezdte sorolni, hogy mi mindent tud róla. A lelkipásztor megint visszaszólt: „Ön bizony nem ismeri a szerzőt, mert ha ismerné, akkor annak megfelelően köszöntött volna engem, mikor beléptem a könyvesboltba.” Nos, ez a különbség az elméleti és a tapasztalati ismeret között. Hogyan ismerjük Krisztust, a mi Megváltónkat?

  A közösség kölcsönös megosztása azoknak a jó és kellemes dolgoknak, amelyek örömöt szereznek minden résztvevőnek. Édes öröm és boldog vágyódás Krisztus után – 1János 1,3-4; Zsoltár 42,2-3

  Istennel való közösségünk abban áll, hogy Ő ideadta magát nekünk, mi pedig odaadjuk magunkat Neki és mindazt, amit megkíván tőlünk. Tehát tapasztalati megismerése Krisztusnak és életünk gyakorlatban történő megosztása Vele. Bensőséges, meghitt, élményekkel dús kapcsolat Krisztussal azóta, hogy üdvösséget nyertünk Általa. A megtéréskor nemcsak örök életet nyertünk, hanem közösséget Krisztussal (1Korinthus 1,9). Új életünk van, de ez az új élet egy lelki friggyel kezdődik – örök közösség Krisztussal – 2Korinthus 11,2; 1Korinthus 6,17 – egyesülés Krisztussal, amelyben közösség következik Krisztussal.

  Krisztus bennünk, az Ő tanítványaiban él – János 14,18.20

  Itt a földön csak részleges, az örökkévalóságban tökéletes közösségünk lesz az Úrral.

  I. A Krisztussal való közösségünk célja
    a. változást akar előidézni életünkben, míg egyre jobban hasonlítani fogunk Üdvözítőnkre, - Galata 4,19
    b. másrészt gazdagon betöltekezni Krisztus látványával, hogy a menny felé vonjon minket, elvonjon a világ csábításaitól és a bűntől, „csordultig van a poharam”, a kielégült, teljes boldogság állapotába juttasson – „Lelkem kíván téged… Csak téged, csakis téged, Uram csakis téged…” – 1Péter 1,8
    c. megszentelődjünk, - Jelenések 3,4
    d. Krisztus iránti hálára, szeretetteljes és buzgó szolgálatára indítson – János 21,15
    e. és végül felkészítsen a Krisztussal való találkozásra. – Jelenések 22,16-17

  II. A Krisztussal való közösségünk alapja
    a. Isten örökkévaló határozata – János 17,2.6
    b. A megváltás (mert halottak voltunk, és nem lehetett közösségünk Istennel) – 2Korinthus 5,14-15. Ezért a Krisztussal való közösség első megtapasztalása a kegyelem, a megbocsátás és megigazítás öröme.
    c. Az üdvösség ajándéka – Efézus 2,5-7

  III. A Krisztussal való közösségünk tartalma
    a. Krisztusra gondolunk, mint menyasszony a vőlegényére (vö. sulamita és Salamon kapcsolata), mint szomjas a vízforrásra (Zsoltár 63,2-3), mint bajban levő a segítőjére (Zsoltár 130,5-7), mint zarándokok, idegenek, a Vezetőjükre (Máté 28,20). De főleg, mint Közbenjárónkra (Róm 8,34). Minden nap általa jövünk az Atyához és kapunk bocsánatot, kegyelmet és gondviselést. Közbenjárása által maradunk meg és növekszünk a hitben.
    b. Krisztussal beszélgetünk – Jelenések 3,20
      i. Az imádkozás szüntelen gyakorlása – 1Thessz 5,17
      ii. Hűséges ragaszkodás Krisztushoz – Malakiás 2,6
    c. Krisztusból táplálkozunk
      i. Tulajdonságaink és tettein elmélkedek – a Biblia olvasása
        1. Isteni dicsőségén és kiválóságán – Róma 9,5. Ez megnyilvánul:
          a. végtelen, határtalan kegyelmében és együttérzésében
          b. Ő minden békességünk, bátorságunk és vigasztalásunk forrása. – Ézsaiás 45,22
          c. Örök, ingyenes, változhatatlan szeretetében – János 15,9.
        2. Emberi dicsőségén és kiválóságán. Ez megnyilvánul:
          a. Tökéletes tisztaságában, szentségében, bűnnélküliségében – Zsidók 7,26
          b. Kegyelmében és igazságában – János 1,14
          c. Érettünk vállalt szenvedésében – 1János 3,16
          d. A világ feletti uralkodásában – Máté 28,18
          e. Bölcsességében és igazságában – 1Korinthus 1,24.30; Kolossé 2,3
          f. A bűnösök iránti türelmében és jóindulatában (2Korinthus 5,19)
          g. A bűnösök megmentésében – Lukács 19,10; 1Timótheus 1,15
      ii. Vezetésén és napi gondviselésén elmélkedek – egyéni áhítat este
      iii. Szabadításait megjegyzem – 5Mózes 8,2
      iv. Ígéreteivel táplálom lelkemet – 2Péter 1,4
    d. Krisztust dicsérjük énekkel és hálával a megváltásunkért – Jelenések 5,9-14; Zsoltár 103,1-3.20-22 (A hívők mindig énekes nép voltak, dallam van a szívükben), Kolossé 3,16.

  IV. A Krisztussal való közösségünk minősége
    a. Örömet okoz – ÉnekekÉneke 2,6; János 16,22
    b. Biztonságot és védelmet nyújt – Efézus 5,29
    c. Lélekerősítő és vigasztaló – Ézsaiás 63,9; 62,5.

  V. Krisztus viszonyulása hozzánk ebben a közösségben
    a. A hívők Krisztus ékességei és fordítva is – ÉnekekÉneke 2,16; Ézsaiás 28,5 és 62,3.
    b. A hívők Krisztus öröme és gyönyörűsége – Zofóniás 3,17
    c. A hívők Krisztus elkötelezett menyasszonya – Hóseás 3,3